Wszystkich specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy do udziału w rekrutacji. Zgłoszenia są przyjmowane od chętnych z całej Polski.
Rekrutacja trwa do 7 sierpnia br.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Harmonogram, informacje organizacyjne oraz formularz znajdziecie Państwo tutaj:

Studium informacje podstawowe

Adresaci studium:
Główną grupę odbiorców szkolenia stanowią: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujące w różnych instytucjach, w tym szczególności pracownicy punktów konsultacyjnych, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy leczenia odwykowego, ochrony zdrowia, oświaty) przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, prawnicy z terenu całego kraju.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym w szczególności: zwiększenie wśród uczestników wiedzy na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie, dostarczenie umiejętności potrzebnych do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych, zdobycie umiejętności potrzebnych w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc.

Forma i czas trwania:
Szkolenie będzie obejmować łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych raz/dwa razy w miesiącu w cyklu trzech 34-godzinnych sesji oraz jednej 28-godzinnej sesji prowadzonych metodą warsztatową i wykładowo-seminaryjną. Szkolenie będzie w większości (poza blokiem prawnym) prowadzone w małych grupach szkoleniowych metodą warsztatową.

Terminy i miejsce zjazdów:
Szkolenie realizowane będzie w okresie od września do grudnia 2017 na terenie dwóch miast Katowic i Czeladzi. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny – zadanie finansowane ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu na miejsce szkolenia oraz ewentualnego noclegu.

Zgłoszenie na warsztaty:
Zgłoszenia do udziału przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie www.moc-wsparcia.pl . Po dokonanej rejestracji uczestnik otrzyma wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie oraz o przewidywanym terminie przekazania informacji o zakwalifikowaniu/zapisaniu na liście rezerwowej.

Kryterium rekrutacji stanowić będzie kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe w obszarze p. przemocy w rodzinie. Preferowane będą osoby, które są członkami zespołów interdyscyplinarnych o mniejszym doświadczeniu szkoleniowym, które do tej pory nie uczestniczyły w tego typu formach szkoleniowych. Rekrutacja trwa do 07.08.2017r.

Kontakt:
kontakt w sprawach merytorycznych – adrian@moc-wsparcia.pl, 794 130 272; kontakt w sprawach organizacyjnych i/lub związanych z rekrutacją – szkolenia@moc-wsparcia.pl; 692 983 276