Pomoc pedagogiczna

Pomoc udzielana przez specjalistę – pedagoga w formie spotkań indywidualnych, zespołowych i grupowych.

Pedagog działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Do zadań pedagoga należy m. in. . prowadzenie badań i działańƒ diagnostycznych, tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,ƒtakże‡wspieranie mocnych stron ucznia minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej w placówce oraz™środowisku wychowanka. Ponadto pomoc pedagogiczna oferowana jest rodzicom/opiekunom, w zakresie problemów edukacyjno – wychowawczych z dziećmi oraz rozwiązywania problemów życiowych.

kiedy?

codziennie w godzinach popołudniowych, w zależności od indywidualnych potrzeb

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

 • Filia nr 1 ul. Kołłątaja 26 a, tel.71/343-92-00
 • Filia nr 2 ul. Legnickiej 30, tel. 71/355-92-90
 • Filia nr 3 pl. Św. Macieja 5a i b, tel.71/372-10-99
 • Filia nr 4 ul. Rogowskiej 54 a, tel.71/357-91-28
 • Filia nr 5 ul. Kościuszki 169/2 i 3, tel.71/342-57-57
 • Nowy Dwór ul. Rogowska 116A , tel. 784 750 210
 • Mały Książę ul. Kraszewskiego 26, tel. 531 527 240
 • Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” pl. Św. Macieja 5, tel. 530 451 623

dla kogo?

 • dzieci i młodzież ucząca się od 6 do 18 roku życia, potrzebująca pomocy i wsparcia pedagogicznego, mająca problemy z nauką szkolną, trudności w zakresie rozwoju funkcji poznawczych, problemy emocjonalne, społeczne, rodzinne i materialne
 • rodzice/opiekunowie naszych podopiecznych

co oferujemy?

 • sporządzanie diagnozy pedagogicznej
 • przygotowanie indywidualnego programu pracy z dzieckiem
 • zajęcia indywidualne i grupowe
 • terapię pedagogiczną
 • poradnictwo w sytuacjach trudnych
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych
 • rozwijanie umiejętności szkolnych, stymulowanie rozwoju poznawczego
 • niwelowanie niepowodzeń szkolnych (nadrabianie zaległości, pomoc w odrabianiu zadań domowych)
 • zajęcia dotyczące problematyki dojrzewania , trudności okresu dorastania, rozwoju zainteresowań , własnej tożsamości
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów (porady, warsztaty)
 • warsztaty integracyjne dla rodziców i dzieci