Nazwa projektu:

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA

Opis projektu:

centrum-logo-maleNadrzędnym celem naszych działań będzie wczesna profilaktyka tj. zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i uzależnieniom dzieci i młodzieży poprzez oddziaływania opiekuńcze, ogólnorozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne oraz wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalno - bytowych.

Oprócz w/w działań, zakładamy stałe podnoszenie jakości i efektywności naszych oddziaływań na podopiecznych i ich rodziny poprzez współpracę i dzielenie się wieloletnimi doświadczeniami ze środowiskiem dziecka ( tj. szkołą, instytucjami wspierającymi podopiecznych, organizacjami pozarządowymi itp.) - wykłady, seminaria, warsztaty edukacyjne, konsultacje, spotkania itp.

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu opieki, zajęć i pomocy w nauce dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA” we Wrocławiu będzie posiadało 5 punktów w różnych rejonach Wrocławia i obejmie swoją opieką co najmniej 200 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Wrocławia lub uczęszczających do wrocławskich szkół.

Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA” tworzy pięć punktów - filii działających na terenie miasta Wrocławia:

Centrum obejmie swoimi działaniami dzieci i młodzież w wieku szkolnym tj. od 6. do 18. roku życia.

Do Centrum przyjmowane będą dzieci i młodzież z problemami edukacyjnymi i społecznymi.

W Centrum prowadzone będą zróżnicowane zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętności podopiecznych. Oprócz zajęć ogólnorozwojowych będą prowadzone działania wspomagające organizowane przez specjalistów - psychologów, pedagogów, logopedów, socjoterapeutów itp.

 

Zajęcia w Centrum zorganizowane będą w godzinach popołudniowych, po zajęciach szkolnych podopiecznych, jak również w soboty. Udział w zajęciach Centrum będzie nieodpłatny i oparty na dobrowolnym oraz aktywnym uczestnictwie w procesie zmian - zarówno podopiecznego, jak i jego rodziców (opiekunów). Ponadto Centrum zapewni podopiecznym udział w uroczystościach, zorganizuje stacjonarny wypoczynek letni oraz zimowy, jak również będzie współpracował z rodzicami i opiekunami na rzecz dzieci uczęszczających do Centrum.

Zadanie będzie realizowane w oparciu o aktualną wiedzę dotyczącą ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Termin realizacji:

01.01.2016 r. - 31.12.2018 r.

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Miasta Wrocław