Przemoc wobec dzieci oraz społeczne przyzwolenie na nią jest wciąż  dużym problemem społecznym w Polsce. Jak wynika z badań CBOS od jedenastu lat systematycznie zmniejsza się grupa rodziców przyznających, że czasem biją dzieci, należy jednak zauważyć, iż niełatwo jest badać przemoc w rodzinie, ponieważ badania najczęściej mają charakter deklaratywny. Można więc przyjąć, że w rzeczywistości skala przemocy w Polsce jest większa niż to wynika z deklaracji (źródło: “Przemoc i konflikty w domu. Komunikat z badań”, CBOS).

Można z dużym przekonaniem stwierdzić, iż skala zjawiska nie będzie się znacząco zmniejszać, dopóki dorośli, którzy wiedzą lub podejrzewają, że dziecko jest ofiarą przemocy, będą wykazywać się bierną postawą. Postawa taka może wynikać z przekonań (“problemy rozwiązuje się w domu”), strachu (np. przed zemstą sprawcy), brakiem pewności czy dochodzi do przemocy czy też brakiem wiedzy jak zareagować.

Gdy istnieje podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przemocy lub zaniedbania można skorzystać z różnych możliwości. Najbardziej oczywiste jest zawiadomienie policji lub Prokuratury. Ponadto, możliwe jest:

  • Zgłoszenie podejrzenia do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Pomocy Rodzinie. Ich lista dostępna jest tu: www.ops.pl/ksiazka/ops/opsmapa.html
  • Zgłoszenie sprawy Ogólnopolskiemu Pogotowiu dla Ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia,
    tel: 801 12 00 12, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
  • Zawiadomienie Sądu Rodzinnego (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail). Kontakt do najbliższego sądu rodzinnego można znaleźć na stronie internetowej. Wystarczy wpisać www. nazwa miasta bez polskich liter.sr.gov.pl np. www.wroclaw.sr.gov.pl
  • Zwrócenie się do organizacji pozarządowych pomagających dzieciom np. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę www.fdds.pl lub Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl

Zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy jest głównym celem kampanii Rzecznika Praw Dziecka – REAGUJ. MASZ PRAWO. Na portalu internetowym www.jakreagowac.pl można znaleźć cenne informacje i porady dotyczące reagowania na przemoc.