Statut

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ „ISKIERKA”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, trwałą i samorządną o charakterze społecznym.
§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy : Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm. ) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Stowarzyszenie może należeć do zagranicznych i międzynarodowych organizacji działających na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz współpracować z organizacjami, instytucjami, fundacjami krajowymi i zagranicznymi dla realizacji celów statutowych.
§ 6. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci, znaków itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA”.
§ 8. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników: wychowawców, instruktorów, nauczycieli, terapeutów i innych.
§ 9.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia.
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia.
§ 10. Celem realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 11. Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem i wyłączną działalnością jest przywrócenie dziecka rodzinie poprzez :

1. Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży;
2. Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych, w tym dzieciom i młodzieży z problemem niepełnosprawności;
3. Zapewnienie pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowaniu i opiece nad dziećmi i młodzieżą;
4. Wspieranie i podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny.

§ 12.

1. Do zadań Stowarzyszenia należy :

1. Tworzenie i realizacja programów adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w tym ubogich, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uzależnieniami, potrzebujących wsparcia, z problemem niepełnosprawności;
2. Udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie placówek dla dzieci i młodzieży;
4. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży;
5. Organizacja pomocy dzieciom i młodzieży w nauce;
6. Wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;
7. Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. Pomoc materialna i rzeczowa dzieciom i ich rodzinom;
8. Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych;
9. Poradnictwo, mediacje rodzinne, wspieranie rodziny we właściwym wypełnianiu ról opiekuńczych i wychowawczych, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną;
10. Udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
11. Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13. Prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
14. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
15. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
16. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, uczestnictwo w partnerstwach lokalnych;
17. Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
18. Organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży;
19. Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
20. Prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
21. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
22. Udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz dzieci i rodzin;
23. Organizacja pracy wolontariuszy wspierających dzieci i ich rodziny;
24. Wspieranie, podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz dzieci i rodzin;
25. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, młodzieżowymi, politycznymi, zawodowymi;
26. Propagowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu;
27. Wspieranie Koła Byłych Wychowanków placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie;
28. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia, prowadzenie działalności integrującej członków.
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową w ramach zadań określonych w § 12. w ustępie 1. w punktach od 1 do 28.
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową w ramach zadań określonych w § 12. w ustępie 1. w punktach: 1, 4, 6, 8, 9, 18, 19, 24, 27, 28.
4. Stowarzyszenie, w ramach działalności odpłatnej może prowadzić sprzedaż przedmiotów darowizny oraz sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczyć usługi, w zakresie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

§13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1. Członków zwyczajnych
2. Członków honorowych
3. Członków wspierających

§14.

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie lub obce, która złożyła pisemną deklarację o gotowości przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.

2. Przyjmowanie członków zwyczajnych należy do kompetencji Zarządu.

§15. Członek zwyczajny ma prawo :

1. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków;

2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

3. Podejmować dostępne działania w sytuacji, gdy zagrożone jest dobro dziecka objętego opieką Stowarzyszenia;

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia;

5. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące Stowarzyszenia.

§16.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana realizacją zadań Stowarzyszenia, która deklaruje pomoc rzeczową bądź merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 15 pkt. 3, 4, 5 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

3. Osoby prawne będące członkami wspierającymi reprezentowane są przez swych pełnomocników.

§17.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności statutowej Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§18. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy :

1. Aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia;

2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;

3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§19. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku :

1. Dobrowolnego, pisemnego wystąpienia do Zarządu;

2. Skreślenia z listy członków, na podstawie Uchwały Zarządu, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia lub zalega z opłacaniem składek co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu. Od tej uchwały przysługuje członkowi prawo odwołania w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania Członków z pisemną deklaracją o niezwłocznym naprawieniu uchybień, które stanowiły podstawę skreślenia;

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu, gdy członek w rażący sposób uchybia postanowieniom statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, albo narusza dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. Od tej Uchwały przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20. Władzami Stowarzyszenia są :

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński.

§21. Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat.

§22. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 23. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

a) Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

b) O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd
zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 21 dni przed terminem
rozpoczęcia Walnego Zebrania.

c) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest dla rozpatrzenia spraw
nie cierpiących zwłoki, z inicjatywy Zarządu lub co najmniej ¼ liczby członków
Stowarzyszenia lub jednomyślny wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 3
miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

2. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 min. później tego samego dnia – może ono obradować skutecznie bez względu na liczbę uczestników.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

a) decydowanie o kierunkach działalności Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c) uchwalanie projektów zmian w Statucie;

d) udzielanie absolutorium dla Zarządu;

e) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji;

h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia;

j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

k) powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od
jego orzeczeń.

4. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów.

5. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 24.

1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd składa się z prezesa, 2-ch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i od 1 do 6 innych Członków Zarządu.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

4. Do zadań Zarządu należy :

a) informowanie o terminie, porządku i miejscu Walnego Zebrania Członków;

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

c) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

d) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków;

e) podejmowanie uchwał o przyjmowaniu spadków, zapisów, obciążeń;

f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków
Stowarzyszenia;

g) ustalenie wysokości składek członkowskich;

h) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów;

i) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

j) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

k) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz
Stowarzyszenia.

6. Nie mogą być członkami Zarządu osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna składa się od 1 do 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

2. Komisję Rewizyjną powołuje Walne Zebranie Członków.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być członkowie Stowarzyszenia nie pełniący żadnych funkcji w Stowarzyszeniu.

4. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.

Do zakresu jej działań należy :

a) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej
Stowarzyszenia;

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i
wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi;

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej , jako niezależnego organu kontroli i nadzoru, nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

7. Nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26. skreślony

§ 27. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo ich dokooptowania. Zakres kooptacji nie może przekroczyć 50% składu pochodzącego z wyboru.

Rozdział V
FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 28. Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:

1. Składki członkowskie;

2. Wpływy ze zbiórek, imprez i ofiarności publicznej, ze sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia oraz sprzedaży przedmiotów darowizny;

3. Darowizny, spadki, zapisy;

4. Dotacje państwowe i samorządowe;

5. Dochody z posiadanego majątku;

6. Wpływy z działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7. Innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

§ 29. Stowarzyszenie będzie pozyskiwać środki pieniężne i inne darowizny od podmiotów i osób zagranicznych.

§ 30.

1. Funduszem i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych i wykonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes, dwóch Wiceprezesów i Skarbnik.

3. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych i wykonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.

4. Dla ważności czynności prawnej wymagane są dwa podpisy wyżej wymienionych osób.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnione są jednoosobowo Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.

6. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych;
c. wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31.

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej przez 2/3 ogółu zebranych w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenia i przekazania majątku określa Walne Zgromadzenie Członków, w drodze uchwały.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach i innych uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie.