O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” (nazwa skrócona: Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA”) jest organizacją non-profit mającą status organizacji pożytku publicznego. Od 1999 roku bezpłatnie pomagamy dzieciom, młodzieży i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub wychowawczej.

Udzielamy specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, organizujemy dzieciom i młodzieży czas wolny, pomoc w nauce oraz wsparcie socjalne.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnemu wsparciu pomagamy zgłaszającym się do nas osobom rozwiązywać swoje problemy i zmieniać życie na lepsze.

Misja Stowarzyszenia Pomocy Iskierka

Naszą misją jest wszechstronna pomoc dzieciom i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w osiąganiu własnych celów, marzeń oraz poprawie jakości życia.

Wierzymy, że każdy młody człowiek ma głos, który powinien być słyszany!

Cel naszej pracy

Nadrzędnym celem naszych działań jest wczesna profilaktyka tj. zapobieganie niekorzystnym zjawiskom wykluczenia i niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży. Nasze cele realizujemy poprzez oddziaływania opiekuńcze, ogólnorozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne oraz wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalno-bytowych. .

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” od 1999 roku realizuje wszechstronne i kompleksowe programy profilaktyczne, których celem jest oddziaływanie na fizyczne, psychiczne i emocjonalne skutki różnych aspektów wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz kompleksowa pomoc rodzinie. Przez kilkanaście lat naszej działalności pomogliśmy bardzo wielu dzieciom i rodzinom. Ich odwaga i sukcesy są dla nas inspiracją do dalszej pracy.

Jak działamy

Stworzyliśmy sieć placówek o charakterze profilaktycznym, które działają jako Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. Dzięki tym placówkom docieramy do społeczności lokalnych i konkretnych osób potrzebujących wsparcia. W 7 placówkach stacjonarnych realizujemy kompleksowy program profilaktyczno - wychowawczy oraz różnorodne warsztaty i zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętności naszych podopiecznych. Oprócz zajęć ogólnorozwojowych organizujemy działania wspomagające i terapeutyczne realizowane przez specjalistów - psychologów, pedagogów, specjalistów terapii pedagogicznej, logopedów, socjoterapeutów, pracowników socjalnych.

Oprócz tego podejmujemy wiele aktywności środowiskowych, które realizujemy w przestrzeni publicznej, w ramach partnerstw i we współpracy z lokalnymi społecznościami. Współorganizujemy pikniki osiedlowe, festiwale i konkursy, aktywności sportowe oraz wydarzenia kulturalne.

Ponadto organizujemy wypoczynek letni i zimowy, w tym kolonie, zimowiska i małe formy wypoczynku w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin, które znajdują się trudnej sytuacji materialnej.

Naszym podopiecznym udzielamy także pomocy materialnej, w formie dożywiania dzieci w placówkach oraz pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin.

Zawsze staramy się aby dziecko pozostawało w rodzinie naturalnej. Dlatego jednym z głównych naszych zadań jest współdziałanie z rodziną wychowanka, aby zapewnić dziecku właściwą opiekę i najlepsze warunki do rozwoju.