Zostań wolontariuszem

Masz wolny czas? Chcesz pomagać młodszym w rozwoju i kształtowaniu własnej osobowości? Dołącz do Nas! Zostań wolontariuszem!

 

Do głównych zadań wolontariusza może należeć wsparcie dzieci w ogólnym rozwoju emocjonalnym i społecznym poprzez:

  • pomoc w odrabianiu lekcji, quizy wiedzy,
  • pomoc przy organizacji zajęć artystycznych,
  • udział w wyjściach, spotkaniach i imprezach dla dzieci,
  • pomoc przy organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych itp.

Co zyska wolontariusz?

  • umiejętność organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży,
  • doświadczenie w pracy wychowawczej,
  • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych
    oraz ogromną satysfakcję płynącą z pomocy bliźniemu.

Ważna zmiana, która obowiązuje od 15 lutego 2024 roku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich każda osoba, która rozpoczyna z nami współpracę, jako wolontariusz, musi dostarczyć nam zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Jak uzyskać zaświadczenie?

Wniosek o zaświadczenie można złożyć w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (Wrocław ul. Podwale 30 p. 90). Więcej informacji: https://www.wroclaw.so.gov.pl/punkt-informacyjny-krk,m,mg,8,289 . W tym przypadku wystarczy nam ksero dokumentu.

UWAGA! Nie przyjmujemy zaświadczeń wystawionych elektronicznie! Zgodnie z informacją z KRK wydruk uzyskany w taki sposób nie jest dokumentem!

W związku z tym należy pobrać zaświadczenie w stacjonarnym Punkcie Informacyjnym KRK.

Dodatkowo zostaną Państwo poproszeni o uzupełnienie druku z informacjami o miejscach zamieszkania w ostatnich 20 latach.

Jeśli mieszkali Państwo w tym czasie w innym Państwie niż Rzeczpospolita Polska, wówczas będziemy prosili o dostarczenie również zaświadczenia z tego kraju informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

Jeżeli prawo państwa nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa.

W przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba składa pracodawcy lub innemu organizatorowi oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Podstawa prawna: Dz.U.2023.1304

Koordynator wolontariatu

Marian Totuszyński

tel. (071) 372-10-99

e-mail: wolontariat.iskierka@gmail.com

Zgłoszenie

Chcesz rozpocząć współpracę z nami w ramach wolontariatu wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na e-mail: wolontariat.iskierka@gmail.com

 

Ankieta zgłoszeniowa – do pobrania