Jak pomagamy?

W zależności od potrzeb wychowanka realizujemy różne formy bezpłatnej pomocy, zarówno indywidualnej jak i grupowej.

Grupy ogólnorozwojowe

Grupy ogólnorozwojowe skupiają zarówno dla dzieci, jak i młodzieży w wieku szkolnym, ze szczególnymi potrzebami opiekuńczymi i edukacyjnymi tj. mające zaległości i problemy szkolne, z właściwym zachowaniem, nawiązywaniem prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, właściwym wyrażaniem swoich emocji.

Grupy socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się w grupach 7-12 osobowych. W czasie zajęć uczestnicy rozmawiają o swoich trudnościach, sukcesach, wspólnie z grupą rozwiązują problemy, otrzymują od grupy i prowadzącego konstruktywną informację zwrotną. Uczestnicy zajęć doświadczają pozytywnych emocji w relacji z rówieśnikami i dorosłymi, ćwiczą umiejętności społeczne, korygują swoje zachowania i kształtują właściwe postawy.

Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne jest metodą niewerbalną, poprawia ona komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając „ język ciała i ruchu”. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów, uczy empatii.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna może przyjąć różne formy. Są to: poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe, psychoterapia, trening interpersonalny. Na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym psycholog stara się zdiagnozować problem, ustalić optymalną formę i program pomocy, w zależności od indywidualnych potrzeb danej osoby. Każde spotkanie przebiega w atmosferze nastawionej na autorefleksję, tj. zrozumienie swoich trudności w kontekście własnego życia lub obecnej sytuacji.

Pomoc pedagogiczna

Pomoc udzielana przez specjalistę – pedagoga w formie spotkań indywidualnych, zespołowych i grupowych. Pedagog działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto pomoc pedagogiczna oferowana jest rodzicom/opiekunom, w zakresie problemów edukacyjno-wychowawczych z dziećmi oraz rozwiązywania problemów życiowych.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Terapia stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna polega na usprawnieniu funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Grupy problemowe

Grupy problemowe , w zależności od potrzeb, powadzą specjaliści: psycholog, pedagog, terapeuta, specjalista profilaktyki uzależnień. Są to grupy zwiększające umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, uświadamiające o zagrożeniach współczesnego świata oraz wskazujące na możliwe sposoby radzenia sobie z nimi.

Podardnictwo i praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania wychowanków oraz ich rodzin, w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Poradnictwo socjalne, jest świadczone nieodpłatnie rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Zajęcia taneczne i teatralne

Zajęcia są kierowane dla dzieci i młodzieży, które mogą rozwijać swoje umiejętności artystyczne, kreować rzeczywistość wokół siebie i budować poczucie własnej wartości.

Zajęcia muzyczne

Zajęcia muzyczne mają na celu artystyczny rozwój podopiecznych poprzez muzykę, śpiew i aktywną zabawę z elementami rytmiki. Uczą prawidłowego intonowania dźwięków oraz kształtują słuch dzieci i rozwijają ich zdolności muzyczne. Dostarczają dzieciom rozrywki i dobrej zabawy.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia odbywają się w grupach, jednak z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Praca w grupie sprzyja rozwojowi wyobraźni, wzajemnemu inspirowaniu się, „burzy pomysłów”, która wprowadza element zabawy. Formy zajęć dostosowane są do możliwości, talentu i umiejętności każdego z podopiecznych.

Koło redakcyjne

Wychowankowie Centrum co miesiąc tworzą własną gazetkę „TO i OWO”, będącą swoistą kroniką działań podejmowanych w Centrum. Młodzi redaktorzy poszukują również własnych tematów, z którymi zapoznają czytelników pisząc samodzienie artykuły.