Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna może przyjąć różne formy. Są to: poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe, psychoterapia, trening interpersonalny. Na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym psycholog stara się zdiagnozować problem, ustalić optymalną formę i program pomocy, w zależności od indywidualnych potrzeb danej osoby. Każde spotkanie przebiega w atmosferze nastawionej na autorefleksję, tj. zrozumienie swoich trudności w kontekście własnego życia lub obecnej sytuacji. Psycholog stara się naświetlić przyczyny i możliwe skutki zdiagnozowanego problemu, pomaga zorientować się w różnych możliwościach działania (wraz z ich konsekwencjami), które można podjąć w bieżącej sytuacji.

Pomoc psychologiczna przeznaczona są zarówno dla osób bezpośrednio przeżywających problemy, jak i dla ich bliskich.

kiedy?

od poniedziałku do piątku, udzielana w wymiarze dostosowanym do potrzeb

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

 • Filia nr 1 ul. Kołłątaja 26 a, tel.71/343-92-00
 • Filia nr 2 ul. Legnickiej 30, tel. 71/355-92-90
 • Filia nr 3 pl. Św. Macieja 5a i b, tel.71/372-10-99
 • Filia nr 4 ul. Rogowskiej 54 a, tel.71/357-91-28
 • Filia nr 5 ul. Kościuszki 169/2 i 3, tel.71/342-57-57
 • Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” pl. Św. Macieja 5, tel. 530 451 623

dla kogo?

osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego:

 • dzieci i młodzież ucząca się od 6 do 18 roku życia, w szczególności:
  • z problemami w nazywaniu, interpretowaniu, okazywaniu oraz radzeniu sobie z trudnymi dla nich emocjami (np. złość, lęk, wstyd)
  • o niskim poczuciu własnej wartości
  • potrzebujące poprawy relacji z rówieśnikami oraz wzbogacenia umiejętności społecznych
  • z problemami edukacyjnymi (techniki uczenia się, planowanie pracy, motywacja do nauki, radzenie sobie z samoutrudnianiem, ćwiczenia koncentracji uwagi)
  • z nadpobudliwością psychoruchową
  • potrzebujące pomocy i szczególnej opieki ze strony rodziców/opiekunów
  • doświadczające przemocy
 • rodzice, opiekunowie prawni, dorośli mieszkańcy Wrocławia, w szczególności:
  • zainteresowani wsparciem psychologicznym, poradnictwem
  • potrzebujący psychoterapii indywidualnej, terapii par, terapii rodzinnej
  • osoby doświadczające przemocy

co oferujemy?

 • dla dzieci i młodzieży:
  • wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach życiowych oraz rodzinnych (przemoc, alkoholizm, rozwód, przemoc rówieśnicza)
  • pomoc psychologiczna w radzeniu sobie z nieśmiałością, wycofaniem i niską samooceną
  • pomoc psychologiczna w radzeniu sobie z emocjami trudnymi (np. złość, gniew, smutek, lęk)
  • nauka radzenia sobie ze złością i gniewem w oparciu o techniki Treningu Zastępowania Agresji
  • nauka radzenia sobie z lękiem w oparciu o techniki poznawczo- behawioralne (Program „Zaradny Kot” dla dzieci i młodzieży)
  • zajęcia relaksacyjne poprawiające umiejętności radzenia sobie z emocjami, ze stresem, pozwalające na wyciszenie i odpoczynek dziecka
  • pomoc psychologiczna dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 • dla rodziców, opiekunów prawnych i dorosłych mieszkańców Wrocławia:
  • wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach życiowych oraz rodzinnych (przemoc, alkoholizm, rozwód)
  • poradnictwo wychowawcze
  • wsparcie emocjonalne w przypadku trudności wychowawczych (np. zachowania opozycyjne dziecka, ADHD, zaburzenia zachowania)
  • konsultacje pozwalające na poprawę komunikacji na płaszczyźnie dziecko – rodzic
  • psychoterapia indywidualna mająca na celu wsparcie w sytuacjach kryzysowych, radzenie sobie z emocjami, pozwalające na osiągnięcie poczucia stabilności i komfortu życia
  • zajęcia warsztatowe mające na celu pogłębianie więzi dziecko-rodzic