Osoby ze szczególnymi potrzebami (dawniej osoby niepełnosprawne), ich rodziny i opiekunowie mogą liczyć na szereg różnych świadczeń, takich jak np. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, renta socjalna, dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym oraz dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych. Niestety, nie wszystkie osoby ze szczególnymi potrzebami wiedzą jakie świadczenia i ulgi im przysługują oraz jak się o nie ubiegać. Informacji na ten temat udziela we Wrocławiu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy co do miejsca zamieszkania ZUS oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – oddział dolnośląski (PFRON).