Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA 2022-2024

 

Nadrzędnym celem naszych działań będzie wczesna profilaktyka tj. zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i uzależnieniom dzieci i młodzieży poprzez oddziaływania opiekuńcze, ogólnorozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne oraz wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalno – bytowych.

Oprócz w/w działań, zakładamy stałe podnoszenie jakości i efektywności naszych oddziaływań na podopiecznych i ich rodziny poprzez współpracę i dzielenie się wieloletnimi doświadczeniami ze środowiskiem dziecka ( tj. szkołą, instytucjami wspierającymi podopiecznych, organizacjami pozarządowymi itp.) – wykłady, seminaria, warsztaty edukacyjne, konsultacje, spotkania itp.

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu opieki, zajęć i pomocy w nauce dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA” we Wrocławiu będzie posiadało 5 punktów w różnych rejonach Wrocławia i obejmie swoją opieką co najmniej 200 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Wrocławia lub uczęszczających do wrocławskich szkół.

Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA” tworzy pięć punktów – filii działających na terenie miasta Wrocławia:

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

Filia nr 1
ul. Kołłątaja 26 a, tel.71/343-92-00

Filia nr 2
ul. Kraszewskiego 26, tel. 71/355-92-90

Filia nr 3
pl. Św. Macieja 5a i b, tel.71/372-10-99

Filia nr 4
ul. Rogowskiej 54 a oraz ul. Rogowska 42a/1, tel.71/357-91-28

Filia nr 5
ul. Kościuszki 169/2 i 3, tel.71/342-57-57

Centrum obejmie swoimi działaniami dzieci i młodzież w wieku szkolnym tj. od 6. do 18. roku życia.

Do Centrum przyjmowane będą dzieci i młodzież z problemami edukacyjnymi i społecznymi.

W Centrum prowadzone będą zróżnicowane zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętności podopiecznych. Oprócz zajęć ogólnorozwojowych będą prowadzone działania wspomagające organizowane przez specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów, socjoterapeutów itp.

Zajęcia w Centrum zorganizowane będą w godzinach popołudniowych, po zajęciach szkolnych podopiecznych, jak również w soboty. Udział w zajęciach Centrum będzie nieodpłatny i oparty na dobrowolnym oraz aktywnym uczestnictwie w procesie zmian – zarówno podopiecznego, jak i jego rodziców (opiekunów). Ponadto Centrum zapewni podopiecznym udział w uroczystościach, zorganizuje stacjonarny wypoczynek letni oraz zimowy, jak również będzie współpracował z rodzicami i opiekunami na rzecz dzieci uczęszczających do Centrum.

Zadanie będzie realizowane w oparciu o aktualną wiedzę dotyczącą ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Termin realizacji:

01.01.2022 r. – 31.12.2024 r.

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Miasta Wrocław

Partnerzy projektu: