Dziecko jest najważniejsze

Projekt Dziecko jest Najważniejsze jest to rozszerzenie działalności Punktu Poradnictwa i Terapii Rodzinnej Iskierka o pomoc ofiarom przemocy. Podniesienie wiedzy na temat przemocy, rozpoznawania symptomów krzywdzenia oraz sposobów interwencji i zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży wśród pracowników placówek edukacyjnych i/lub opiekuńczych z województwa dolnośląskiego.

W ramach projektu oferujemy:

  • poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców – ofiar przemocy;
  • terapeuta dla poszkodowanych przemocą;
  • poradnictwo prawne dla osób doświadczających i/lub obserwujących przemoc w swoim otoczeniu;
  • szkolenia z zakresu rozpoznawania symptomów, interwencji w sytuacji przemocy wobec dzieci oraz promocja programu Chronimy Dzieci.

Projekt realizowany od 16.08.2016r. do 28.02.2017r.

Dyżury:
poniedziałek – 14.00-20.00 terapeuta
wtorek – 17.00-19.00 poradnictwo psychologiczne
pierwszy czwartek miesiąca – 16.00-18.00 poradnictwo prawne

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”
pl. św. Macieja 5 (1 piętro pok. 7) 50-244 Wrocław
Tel. 530 451 623

Rejestracja bezpośrednio u specjalistów lub telefonicznie w godzinach pracy Punktu.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W ramach projektu „Dziecko jest najważniejsze” odbyły się 4 szkolenia „Zauważ, porozmawiaj, reaguj”, we wrześniu 2016, październiku 2016, listopadzie 2016 i styczniu 2017. Głównymi odbiorcami szkolenia byli profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych z terenu województwa dolnośląskiego. Byli to nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli. Ponadto udział brali wychowawcy i opiekunowie z Domów Dziecka, MOSów, świetlic środowiskowych oraz Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. Kolejna grupą, która brała udział byli pedagodzy i psycholodzy z Poradni Psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy socjalni, policjant, kuratorzy społeczni. Szkolenie trwało 10 godzin dydaktycznych i swoim zakresem tematycznym obejmowało: promocję programu „Chronimy dzieci”, pojęcie krzywdzenia dziecka. aspekty prawne, czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka, obraz dziecka krzywdzonego, ujawnianie przemocy, warunki kontaktu z dzieckiem krzywdzonym, jaka jest rola rodzica w sytuacji interwencji, przygotowanie profesjonalisty do rozmowy interwencyjnej. Szkolenie miało formę wykładu, dyskusji, ćwiczeń, studium przypadku oraz pracy w grupach zadaniowych.

The project „Child is the most important” were held 4 training „Note, talk, react”, in September 2016, October 2016, November 2016 and January 2017.
The main participants of the training were professionals working with children and youth in educational and care institution of the land Lower Silesia.

They were teachers, educators and psychologists from primary schools, secondary schools and kindergartens. Furthermore, in trainings took part educators and caregivers of orphanages, of Daily Sociotherapy Center of Youth and of Childhelp Community Centers.
Another group that participated were educators and psychologists from the Psychological – Pedagogical Center, social workers, police officer, probation officers.
The training lasted 10 hours and its thematic scope included: the promotion of the program „protect children”, the concept and types of child abuse, mandatory regulations and laws against child abuse , risk factors of child abuse, psychological aspects of child abuse and neglect; preparation for interventional talks with the child and the parent after the disclosure of abuse.
The training took the form of lectures, discussions, exercises, case studies and group work.

Partnerzy projektu: