Organizacja i realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

Głównym celem zadania jest realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie i realizowanie różnych form zajęć edukacyjno-aktywizujących,takich jak:

 • wsparcie w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności szkolnych, które przyczynią się do zainteresowania nauką przedmiotów humanistycznych i ścisłych;
 • rozwijanie zdolności i talentów poprzez udział w warsztatach plastycznych, tanecznych, które umożliwią rozwój dzieci i młodzieży na każdym etapie rozwoju zarówno manualnie jak i ruchowo (w tym teatralnie);
 • realizacja programu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i ryzykowanych zachowań;
 • zajęcia rekreacyjno – turystyczne w tym uczestnictwo w różnych formach działalności rekreacyjnej i sportowej (wycieczki, spacery, wyjścia, zawody itp.), pozwalające na poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży;
 • zajęcia sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw, zachowań zdrowotnych i społecznych, które będą miały na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży zasad życia w zmieniającym się społeczeństwie;
 • działania wspierające rozwój umiejętności interpersonalnych, które pozwolą dzieciom i młodzieży na nabywanie między innymi takich umiejętności jak: komunikowanie się z innymi, praca zespołowa, zachowania asertywne;
 • udział w życiu kulturalnym i kształtowanie potrzeb psychofizycznych, poprzez udział dzieci i młodzieży w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, muzycznych oraz w uroczystościach związanych w Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016;
 • organizacji zajęć podczas ferii zimowych i wakacji, które przyczynią się do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz rozwiną zdolności i talenty wychowanków;
 • współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi dzieci oraz instytucjami je wspierającymi (szkołami, pracownikami socjalnymi, parafiami, radami osiedli, klubami seniora itp.), która ma na celu poprawę jakości realizowanych działań;
 • integracji środowiska lokalnego oraz współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi, zajmującymi się działaniami na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin, które pozwolą na wypracowanie wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej;
 • organizacji posiłku/podwieczorku – co najmniej raz dziennie.

Nabór do Centrów odbywać się będzie w sposób ciągły (przez cały rok), a zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie.

Kadra zatrudniona do realizacji zadania posiada niezbędne kwalifikacje.

Zadanie będzie realizowane w oparciu o aktualną wiedzę dotyczącą ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży w tym zdolności i talentów, przeciwdziałania przemocy oraz dyskryminacji na tle narodowościowym, rasowym i światopoglądowym, zgodnie z zasadami organizacji i realizacji programu „Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży”. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży – uczących się na poziomie szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkujący na terenie Wrocławia (gł. osiedli Nowy Dwór, Księże Małe, Szczepin), potrzebujących właściwej opieki, kontroli i wsparcia w czasie wolnym od nauki szkolnej. Podopieczni pochodzić będą przede wszystkim z rodzin o niskim statusie społecznym i ekonomicznym, niewydolnych wychowawczo,rozbitych, wielodzietnych oraz mających problemy z nauką.

Rekrutacja uczestników programu odbywać się będzie w lokalnym środowisku z pomocą pedagogów szkolnych, terenowych pracowników socjalnych MOPS-u, rad osiedli, parafii, instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny itp.

Planujemy objęcie opieką ok. 30 dzieci (po ok. 15 w każdym Centrum) w wieku od 6 do 18 lat.

W ramach zadania funkcjonować będą dwa Centra:

 1. Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Nowy Dwór”
  Wrocław, ul. Rogowska 116a, tel. kom. 784-750-210
 2. Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Mały Książę”
  Wrocław, ul. Kraszewskiego 26, tel. kom. 531 527 240

Termin realizacji:

04.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Miasta Wrocław 

Partnerzy projektu: