Zwiększenie poziomu wiedzy szkolnej dzieci i młodzieży romskiej oraz udział w integracyjnych zajęciach rozwijających umiejętności i zainteresowania 2017

Nazwa projektu:

Zwiększenie poziomu wiedzy szkolnej dzieci i młodzieży romskiej oraz udział w integracyjnych zajęciach rozwijających umiejętności i zainteresowania

Finansowany w ramach programu :

„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej zamieszkałej we Wrocławiu. Uczestnikami programu będą dzieci i młodzież szkolna, pochodząca z rodzin ubogich, wielodzietnych, niezaradnych wychowawczo i życiowo, zagrożonych uzależnieniami i przemocą, rodzin romskich.

Rekrutacja uczestników zajęć odbywać się będzie w lokalnym środowisku z pomocą asystenta romskiego, pedagogów szkolnych, Rady Osiedla, pracowników socjalnych MOPS-u, instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Udział w projekcie będzie oparty na dobrowolnym oraz aktywnym uczestnictwie w procesie zmian funkcjonowania zarówno dziecka, jak i jego rodziców (opiekunów). W działania włączani będą aktywnie rodzice i ich pozostałe dzieci, którzy uczestniczyć będą w spotkaniach okolicznościowych, wieczorkach, imprezach środowiskowych oraz pomagać w ich przygotowaniu (np. pomoc w przygotowaniu poczęstunku, pieczenie ciast, pomoc w organizacji imprez).

Realizatorzy programu będą systematycznie współpracować ze środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia opieki najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży. W tworzeniu systemu pomocy dziecku i jego rodzinie współpracować będziemy zarówno z poszczególnymi osobami jak i instytucjami oraz organizacjami (np. MOPS, szkoły, sądy, policja, straż miejska, rady osiedli, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, domy kultury, środowiska naukowe, media, itp.).

Projekt będzie polegał na objęciu dzieci i młodzieży działaniami edukacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi, poprzez zapewnienie pomocy w nauce, możliwości rozwoju zainteresowań i talentów, rozwoju umiejętności interpersonalnych, kształtowania właściwych postaw. Jednym z głównych problemów z jakimi borykają się dzieci i młodzież jest realizacja obowiązku szkolnego, problem ten jest szczególnie zauważalny wśród społeczności romskiej i trudny do korekcji głównie ze względu na wzorce kulturowe utrwalane przez pokolenia.

Kolejnym zauważalnym przez nas zagrożeniem jest dostępność oraz milczenie na temat środków psychoaktywnych. Szczególnie w środowisku romskim mówi się o nim niewiele, coraz częściej za to daje się ten problem zauważyć głównie wśród młodych ludzi ze społeczności romskiej. Młodzież nadużywającą środków psychoaktywnych zazwyczaj przerywa edukację szkloną, dlatego tak ważne jest by w jak największym zakresie prowadzić edukację poruszającą najważniejsze zagadnienia dotyczące uzależnień.

Problemy występują także na poziomie współpracy z rodzinami, głównie dotyczy on nie wykonywania wcześniej omówionych zadań czy nie wywiązywania się ze wspólnie ustalonych poleceń.

W ramach oferowanego projektu planujemy:

Organizowanie zajęć Integracyjno – Kulturowych
Organizowanie indywidualnych i grupowych korepetycji
Organizowanie zajęć sportowych
Organizowanie zajęć muzyczno- wokalnych
Organizowanie zajęć na temat rozwoju zawodowego
Organizacja wycieczki integracyjnej

Termin Realizacji: 19.06.2017 – 31.12.2017

Projekt: „Zwiększenie poziomu wiedzy szkolnej dzieci i młodzieży romskiej oraz udział w integracyjnych zajęciach rozwijających umiejętności i zainteresowania” w 2017 roku, finansowany jest ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Partnerzy projektu: