Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – poradnictwo rodzinne – Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej ISKIERKA

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka” ( Wrocław, pl. Św. Macieja 7) działa od 2009 r. Jest miejscem, gdzie są udzielane świadczenia rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, obejmują w szczególności poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną i rodzinną, poradnictwo socjalne. Zadanie adresowane jest do rodzin w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych mieszkańców Wrocławia, w tym:

 • dzieci;
 • młodzieży z zagrożonych środowisk, w tym studentów;
 • osób dorosłych;
 • małżonków w kryzysie.

Zadanie polega na:

 1. diagnozowaniu problemów i potrzeb życiowych osób i rodzin niewydolnych wychowawczo;
 2. udzielaniu pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, prawnej i socjalnej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
 3. udzielaniu rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
 4. pomocy w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
 5. prowadzeniu psychoedukacji grupowej w formie warsztatów, szczególnie w zakresie wzmacniania kompetencji rodzicielskich oraz kształtowania i rozwijania umiejętności podtrzymywania więzi rodzinnych;
 6. udzielaniu wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie;
 7. prowadzeniu edukacji w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 8. udzielaniu pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
 9. promowaniu pozytywnego wizerunku rodziny pełnej, wielodzietnej i wielopokoleniowej;
 10. prowadzeniu mediacji rodzinnych;
 11. pomocy i wsparciu udzielanym osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków
  psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych i rodzin.

Program obejmuje następujące działania:

 • REKRUTACJA UCZESTNIKÓW, PROMOCJA DZIAŁAŃ PROJEKTU ORAZ PROWADZENIE SPOTKAŃ
  INFORMACYJNYCH
 • UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECIOM, MŁODZIEŻY I RODZICOM
  PORADNICTWO PRAWNE
 • PROWADZENIE PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ I RODZINNEJ
 • PROWADZENIE WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI
 • SUPERWIZJE SPECJALISTYCZNE KADRY PROJEKTU
 • EWALUACJA PROJEKTU

Termin realizacji zadania 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

Program realizowany przy współpracy i z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

Partnerzy projektu: