Przemoc wobec dzieci i wykorzystywanie seksualne nieletnich jest nadal dużym problemem społecznym w Polsce i na świecie. Polska jest zobowiązana do przeciwdziałania przestępczości wobec dzieci na mocy wielu aktów prawa międzynarodowego. Niestety, pomimo wzrostu świadomości społecznej dotyczącej problemu, bardzo wiele osób nadal wierzy w skuteczność stosowania kar cielesnych w celach wychowawczych. Ponadto, istnieje społeczne przyzwolenie na przemoc wobec dzieci – często problem widzą (lub podejrzewają) sąsiedzi, znajomi czy nauczyciele, jednak z różnych powodów nie reagują.

W Polsce obowiązuje społeczny obowiązek zawiadamiania o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, a więc każdy kto dowie się o popełnieniu takiego czynu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Niepodporządkowanie się temu nakazowi nie pociąga za sobą jednak sankcji karnych. Należy jednak pamiętać, że brak reakcji sprawia, że sprawca czuje się bezkarny.

Prawny obowiązek zawiadomienia organów ścigania natomiast ma osoba, która posiądzie wiedzę  o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka. Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Gdy istnieje podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przemocy lub zaniedbania można skorzystać z wielu innych możliwości (poza zawiadomieniem policji lub Prokuratury):

  • Zgłoszenie podejrzenia do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Pomocy Rodzinie. Ich lista dostępna jest tu: www.ops.pl/ksiazka/ops/opsmapa.html
  • Zgłoszenie sprawy Ogólnopolskiemu Pogotowiu dla Ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia,
    tel: 801 12 00 12, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
  • Zawiadomienie Sądu Rodzinnego (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail). Kontakt do najbliższego sądu rodzinnego można znaleźć na stronie internetowej. Wystarczy wpisać www. nazwa miasta bez polskich liter.sr.gov.pl np. www.wroclaw.sr.gov.pl
  • Zwrócenie się do organizacji pozarządowych pomagających dzieciom np. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę www.fdds.pl lub Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl

Pamiętajmy, że doświadczanie przemocy niesie ze sobą poważne konsekwencje dla rozwoju dziecka, a obowiązkiem dorosłych jest dążenie do tego, aby wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.